ENVI-PAK

Transparentnosť podnikania, kvalita poskytovaných služieb, zodpovednosť voči zákazníkom a zamestnancom sú atribútmi, ktorými sa  spoločnosť riadi. ENVI - PAK garantuje dostatok triedeného materiálu potrebného na plnenie zberového podielu a plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie, a to na základe spolupráce s mestami a obcami, ako aj ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na materiálovom toku odpadov.

ENVI - PAK v spolupráci s obcou alebo mestom a zberovou spoločnosťou nastavuje efektívny systém zberu, triedenia a zhodnotenia triedeného odpadu. ENVI - PAK má dlhoročné skúsenosti s fungovaním triedeného zberu a spolupracuje s mnohými partnermi v odpadovom hospodárstve – združeniami, technickými službami a zberovými spoločnosťami. Vynakladá tiež dlhoročné úsilie podporené používaním medzinárodne registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD na podporu informovanosti širokej verejnosti v oblasti triedeného zberu.

 

Stiahnuť článok Webová stránka